یادش بخیر اون روزگارفصل قشنگ کودکی

عروسکا زنده بودن قبیله ای عروسکی

یادش بخیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی

هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی