تنها چشم خیس بارون شاهد دیدار ما بود

هر دو لب بسته گذشتیم این سکوت خوذ صدا بود

رفتی اما جاگذاشتی همه ابرا رو توی چشمام

برو اما جای دستات خالی مونده توی دستام.....